Ogłoszenia i Przetargi

Dnia 18.10.2017 wpłynęła oferta na zakup działki nr 199/118

PRZETARG NA PRZEDSIĘBIORSTWO TOYA DEVELOPMENT

2017.04.20

PRZETARG NA SPRZEDAŻ

PRZEDSIĘBIORSTWA

„TOYA Development”

Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji

obejmującego

funkcjonujące 27 – dołkowe

POLE GOLFOWE KLASY MISTRZOWSKIEJ

wraz z zapleczem szkoleniowo –treningowym, domem klubowym, restauracją, specjalistycznym sklepem

oraz

UZBROJONE DZIAŁKI BUDOWLANE

z kompletną infrastrukturą osiedla mieszkaniowego, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i usługową

Likwidator spółki

TOYA Development

Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji

z siedzibą w Krynicznie, gmina Wisznia Mała,

w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt WR IX Ns – Rej KRS 3385/15/105

przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej  Wydział Gospodarczy IX Krajowego Rejestru Sądowego

ogłasza  przetarg pisemny

na sprzedaż  przedsiębiorstwa

wchodzącego w skład masy likwidowanej spółki TOYA Development  Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji

z możliwością składania ofert częściowych na nieruchomości

wyszczególnione w Regulaminie Sprzedaży.

 

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty w formie pisemnej a w przypadku potrzeby wcześniejszego zapoznania się z dokumentami i majątkiem przedsiębiorstwa na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu Sprzedaży, w zaklejonej kopercie, w terminie  do 19 października 2017 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu), z zastrzeżeniem możliwości składania ofert częściowych na nieruchomości wyszczególnione w Regulaminie Sprzedaży również przed tym terminem:

→ listownie na adres: Kryniczno, ul. Rakowa 5, 55-114 Wisznia Mała, → lub osobiście – w biurze firmy TOYA Development Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji, adres: Kryniczno, ul. Rakowa 5, 55-114 Wisznia Mała (w dni powszednie, w godzinach od 8:00 do 16:00).

Złożona oferta winna być zgodna z wymogami określonymi w Regulaminie Sprzedaży, który dostępny jest na stronie internetowej www.toyagolf.pl oraz www.syndyk-switalski.pl, który również można uzyskać bezpośrednio od Likwidatora.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi

57 721 446,10 zł

(pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych 10/100).

       • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 października 2017 r. o godzinie 14:00 w biurze Spółki w Krynicznie, ul. Rakowa 5, 55-114 Wisznia Mała, zaś ich rozpoznanie odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Sprzedaży.

       • Otwarcie ofert częściowych dotyczących nieruchomości wyszczególnione w Regulaminie Sprzedaży następowało będzie również po ich wpływie, w terminach: 23 czerwca 2017 r. o godzinie 14:00 i 18 sierpnia 2017 r. o godzinie 14:00, w biurze Spółki w Krynicznie, ul. Rakowa 5, 55-114 Wisznia Mała, zaś ich rozpoznanie odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Sprzedaży

DRUGI PRZETARG CIĄGŁY NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK BUDOWLANYCH ORAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH

2017.07.11

aktualizacja 2017.07.26

DRUGI PRZETARG CIĄGŁY NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK BUDOWLANYCH ORAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH
„TOYA Development” Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji Likwidator spółki TOYA Development Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji z siedzibą w Krynicznie, gmina Wisznia Mała, w postępowaniu prowadzonym pod sygn. Akt WR IX Ns – Rej KRS 3385/15/105 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział Gospodarczy IX Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza DRUGI przetarg ciągły pisemny na sprzedaż działek budowlanych objętych Załącznikiem 1 oraz nieruchomości zabudowanych objętych Załącznikiem nr 2 do Regulaminu Sprzedaży wraz z przypadającym dla każdej z nich udziałem 1/200 w nieruchomości wspólnej obejmującej infrastrukturę drogową w granicach działek gruntu 199/25, 199/26, 199/27, 199/28, 199/33, 199/34, 199/35, 199/36, 199/37 i 199/38 AM-1 obręb Kryniczno. CZYTAJ DALEJ

PRZETARG NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI

2017.04.28

REGULAMIN SPRZEDAŻY
ruchomości
– w drodze przetargu – w postępowaniu likwidacyjnym
TOYA DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji z siedzibą w Krynicznie
z dn. 28 kwietnia 2017 roku
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Przedmiotami sprzedaży są rzeczy wymienione w Załącznikach Nr 1 – 6 do niniejszego Regulaminu.
2. Warunki sprzedaży oraz zasady przeprowadzenia konkursu określone zostały w niniejszym Regulaminie Sprzedaży.
3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności między treścią niniejszego Regulaminu, a treścią zapytań ofertowych (bądź treścią informacji przekazywanych potencjalnym oferentom w innej formie), za obowiązujące uznaje się postanowienia Regulaminu Sprzedaży w wersji na dzień składania zapytań lub ofert. CZYTAJ DALEJ