World Amateur Golfers Championship

5 sierpnia (Sobota)

Serdecznie zapraszamy do zapisów,  już w najbliższą sobotę pole Toya Golf&CCW będzie gościć prestiżowy turniej World Amateur Golfers Championship

Szczegóły

Rejestracja odbywa się drogą internetową, serdecznie zapraszamy do zgłaszania swojego udziału poprzez stronę www.wagc.pl

KONTAKT
DYREKTOR TURNIEJU WAGC POLSKA
Sławomir Piński
e-mail: pinski@wagc.pl

RECEPCJA TURNIEJU
e-mail: info@wagcpolska.pl
tel. +48 784 654 948

WORLD AMATEUR GOLFERS CHAMPIONSHIP
Binowo Park Sp. z o.o.
Binowo 62 74-106 Stare Czarnowo Poland
tel. +48 (0) 91 4041533; fax. +48 (0) 91 4041538
e-mail: info@wagcpolska.pl; www.wagc.pl

Regulamin turniejowy

Regulamin turniejowy World Amateur Golfers Championship Poland 2017

I. Uprawnieni do gry
  • Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited będący zawodnikami zrzeszonymi w klubach członkowskich PZG, posiadający aktualną kartę HCP w dniu rozgrywania turnieju, wydaną przez Polski Związek Golfa.
  • Wszyscy uczestnicy w dniu rozpoczęcia turnieju finałowego muszą mieć ukończone 18 lat.
  • Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia bez podania przyczyny
II. Turnieje eliminacyjne

1. Regulamin, format gry
W turnieju obowiązują reguły R&A St.Andrews Limited. Turniej Eliminacyjny trwa 1 dzień – 1 runda 18 dołków, Stroke Play Netto i jest rozgrywany w 6 kategoriach handicapowych:

  • do 5, (do 5,4)
  • 6-10, (5,5-10,4)
  • 11-15 (10,5-15,4)
  • 16-20 (15,5-20,4)
  • 21-25 (20,5-25,4)
  • 26-36 (25,5-36,0)

Jeżeli w turnieju eliminacyjnym jest mniej niż 5 osób w danej kategorii, to łączone będą sąsiednie grupy handicapowe (np. 0 – 10,4)

Tees:
Mężczyźni – żółte tee,
Kobiety – czerwone tee.

2. Nagrody i rozstrzyganie remisów
W każdej grupie handicapowej nagrodzeni zostaną zdobywcy trzech pierwszych miejsc, a zwycięzca dodatkowo zostanie uhonorowany pucharem. Zdobywcy tych miejsc uzyskają bezpośredni awans do turnieju finałowego. W przypadku takiego samego wyniku o wyższym miejscu zadecyduje countback w następującej kolejności: ostatnie 9 dołków (10-18), a w razie potrzeby ostatnie 6 dołków (13-18), ostatnie 3 dołki (16-18), ostatni 18 dołek. Jeżeli countback nie rozstrzygnie remisu, decyduje niższy dokładny handicap. W przypadku takiego samego hcp o wyższym miejscu zdecyduje losowanie.

3. Opłaty turniejowe

  • • Wpisowe 250 zł – gracze niezrzeszeni w klubie, na którym rozgrywany jest dany turniej eliminacyjny.
  • • 100 PLN – członkowie klubu z pełnym prawem gry, na którym rozgrywany jest dany turniej eliminacyjny.

Płatne najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem turnieju przelewem na konto Bank PEKAO SA 57 1240 3855 1111 0010 4535 6028, z podaniem nazwiska gracza, nazwą pola golfowego, na którym odbywa się dana eliminacja i dopiskiem „wpisowe WAGC”. O kolejności przyjmowania do turnieju decyduje kolejność wpłat. W opłacie turniejowej zawarte są: green fee, catering, puchary i nagrody.

Uwaga: W poszczególnych eliminacjach mogą zostać wprowadzone inne opłaty niż wskazane powyżej. Będzie to miało miejsce np. w sytuacji, w której na danym polu golfowym występują inne rodzaje członkostw z ograniczonym prawem do gry.

Opłaty w First Warsaw Golf – Rajszew:
– 100 PLN – złoci członkowie First Warsaw Golf
– 180 PLN – srebrni członkowie First Warsaw Golf
– 250 PLN – pozostali goście

4. Terminy rozgrywania turniejów eliminacyjnych

  • Los Flamingos, Andaluzja, Hiszpania: 17 marca 2017
  • Kalinowe Pola Golf Club, Kalinowo: 22 kwietnia 2017
  • Binowo Park Golf Club, Szczecin: 23 kwietnia 2017
  • First Warsaw Golf, Warszawa: 29 kwietnia 2017
  • Kraków Valley Golf & Country Club, Kraków: 20 maja 2017
  • Mazury Golf Resort, Olsztyn: 27 maja 2017
  • Lisia Polana, Warszawa: 3 czerwca 2017
  • Modry Las Golf Resort, Choszczno: 10 czerwca 2017
  • Tokary Golf Club, Przodkowo: 24 czerwca 2017
  • Sand Valley Golf Resort, Pasłęk: 25 czerwca 2017
  • Śląski Klub Golfowy, Siemianowice: 1 lipca 2017
  • Sobienie Królewskie Golf & Country Club, Warszawa: 8 lipca 2017
  • Sierra Golf Club, Trójmiasto: 15 lipca 2017
  • Rosa Private Golf Club, Częstochowa: 29 lipca 2017
  • Toya Golf & Country Club, Wrocław: 5 sierpnia 2017

III.Kwalifikacje do Krajowego Finału

Do finału krajowego World Amateur Golfers Championship kwalifikują się gracze w następujących kategoriach:
1. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w poszczególnych grupach handicapowych w turniejach eliminacyjnych WAGC. W przypadku uzyskania eliminacji we wcześniejszym turnieju przez gracza, który znajduje się na jednym z trzech miejsc, kolejne miejsce uzyskuje prawo kwalifikacji.
2. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej grupie handicapowej w klasyfikacji cyklu Grand Prix WAGC 2016.
3. Zdobywcy kolejnych miejsc (powyżej trzecich) w klasyfikacji cyklu Grand Prix WAGC 2017 w miarę wolnych miejsc w turnieju finałowym 2017.
4. Zwycięzcy poszczególnych grup handicapowych finału krajowego WAGC 2017*
5. Zwycięzcy światowego finału WAGC w poszczególnych grupach handicapowych w latach 2000 – 2016*
6. Zwycięzcy w kategorii netto kobiet i mężczyzn turnieju partnerskiego Polonia Open na Florydzie (USA).
7. Zwycięzcy partnerskich turniejów WAGC rozgrywane pod wspólną nazwą Race to World Amateur Golfers Championship 2017. Pierwsze dwa turnieje to: Bać-Pol Golf Cup oraz Konsalnet Golf Trophy. Ewentualne kolejne zostaną opublikowane przez Komitet Turnieju.
8. Zaproszeni przez sponsorów – bez możliwości reprezentowania Polski na światowym finale WAGC.

* Pod warunkiem uczestnictwa w przynajmniej jednym turnieju eliminacyjnym WAGC 2017

IV. Turniej Finałowy
Binowo Park Golf Club, Szczecin oraz Modry Las Golf Club, Choszczno 24 – 26 sierpnia 2017

1. W turnieju obowiązują reguły R&A Rules Limited.

V. Komitet turniejowy

  • Sławomir Piński – Dyrektor
  • Maria Skowrońska – Sekretarz
  • Krzysztof Góra – Sędzia Główny
  • Jan Galanty – Sędzia
  • Robert Hajduk – Scorer
  • Jacek Hordyjewicz – Scorer
VI. Szczegółowe warunki regulaminowe turniejów eliminacyjnych i turnieju finałowego

1. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8b)

Komitet Turnieju w potencjalnie niebezpiecznych warunkach może ogłosić przerwanie gry w następujący sposób:

  • Natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny:
   Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę i postąpić zgodnie z Reg. 6-8.c. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry natychmiast, zostanie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7.
  • Przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny:
   Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, mogą przerwać grę natychmiast lub kontynuować ją, pod warunkiem, że zrobią to bez opóźniania. Jeżeli zdecydują się na kontynuowanie gry danego dołka, mogą ją przerwać w dowolnym momencie przed zakończeniem dołka, zgodnie z Reg.6-8.c. W każdym przypadku gra musi być przerwana po zakończeniu danego dołka.
  • Wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny:
   Zawodnicy zobowiązani są do wznowienia gry, gdy Komitet Turnieju ogłosi jej wznowienie.

2. Zdawanie kart wyników

  • Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto gracza, którego jest markerem oraz własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się będzie w Biurze Zawodów przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut od zakończenia rundy.
  • Jeżeli zawodnik nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany, chyba że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary (reguła 6-6b).

3. Używanie urządzeń elektronicznych

Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń do pomiaru odległości. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia do wskazania lub pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę (np. stopień nachylenia terenu, prędkość wiatru, temperaturę czy dobór kija itp.), narusza Regułę 14-3, za co karą jest strata dołka w match play lub dwa uderzenia karne w stroke play.

4. Środki transportu

Gracze nie mogą korzystać z środków transportu podaczas trwania regulaminowej rundy zawodów chyba, że za zezwoleniem Komitetu Turnieju.

5. Przypadkowe przemieszczenie piłki na putting green

Kiedy piłka gracza leży na putting green, to nie ma żadnej kary gdy piłka lub znacznik zostaną przypadkowo przemieszczone przez gracza, jego partnera, jego przeciwnika, lub któregoś z ich caddie lub sprzęt.

Przesunięta piłka lub znacznik muszą być odłożone tak jak przewidują reguły 18-2, 18-3 i 20-1.
Ta reguła lokalna ma zastosowanie gdy piłka gracza lub jego znacznik leżą na putting green a przesunięcie jest przypadkowe.

Uwaga: Jeżeli zostało określone, że piłka gracza przemieściła się na putting green w wyniku podmuchu wiatru, przez wodę lub przez inny naturalny czynnik taki jak grawitacja, to piłka musi być grana tak jak leży z nowej pozycji. Znacznik przesunięty w takich okolicznościach musi wrócić na swoje poprzednie miejsce.

VII. Wykorzystywanie wizerunku przez organizatora i sponsorów turnieju

Każdy uczestnik turnieju ma obowiązek akceptacji zapisów poniższego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie mojego wizerunku, utrwalonego na fotografiach oraz w treści materiałów audiowizualnych wykonanych podczas Turniejów WAGC (konkursu/eventu/etc).

Za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku w celach wydawniczych, handlowych, reklamowych, marketingowych, na opakowaniach produktów, w dowolny sposób i w dowolnych mediach (w tym w jedno- i wielokrotnych publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach, innych materiałach drukowanych, w telewizji, Internecie i innych), zestawiania wizerunku z innymi wizerunkami oraz z komentarzem, modyfikowania wizerunku oraz łączenia wizerunku z fotografiami, materiałami audiowizualnymi, tekstem lub grafiką.

Zezwolenie obejmuje swym zakresem ponadto prawo do wykorzystania utworów zawierających mój wizerunek w nieograniczonym zakresie, a w szczególności, w zakresie:

  • utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce oraz innych nośnikach, cyfrowo,
  • wprowadzania do obrotu,
  • wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
  • publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),
  • publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,
  • wystawiania,
  • wyświetlania,
  • użyczania i/lub najmu,
  • nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz nadawania za pośrednictwem satelity,
  • równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania),
  • rozpowszechniania w sieciach telefonii komórkowej, w tym poprzez streaming w telefonach komórkowych,
  • modyfikowania, w szczególności poprzez zmianę kolorów, rozmiaru, wycinanie fragmentów, zniekształcanie dodawanie tekstu, obrazu, dźwięku.

Mój wizerunek wraz z imieniem i nazwiskiem nie mogą zostać wykorzystane w sposób ośmieszający, niegodny, skandalizujący, kompromitujący lub zniesławiający, a także w celu propagowania przemocy, nienawiści, dyskryminacji, pornografii lub

Oświadczam , że zrzekam się prawa do weryfikacji i/lub akceptacji materiałów zawierających mój wizerunek.

Przyjmuję do wiadomości, iż prawa autorskie do utworów zawierających mój wizerunek posiada Binowo Park. Oświadczam jednocześnie, iż zrzekam się wszelkich potencjalnych roszczeń przysługujących mi lub mogących mi przysługiwać z tego tytułu.

VIII. Postanowienia końcowe

Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu są ostateczne i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy.

Rejestracja na turniej World Amateur Golfers Championship oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem szczegółowym turnieju i akceptuje jego postanowienia.